Relative Resolution : ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 เมษายน 2557

ปฏิทินกิจกรรม เดือน เมษายน 2557

อา พฤ
30
31
1
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
24
26
27
30
1
2
3

เขตบริการสุขภาพที่ 5

ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน และ มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการฯ เครือข่ายที่ 5
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลนครปฐม

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 4 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 4  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5
ระบบงาน GIS เขต 5
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงาน กพ.
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.
โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5


ที่ สธ 0204.05/ว   ลว มี.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ร่างเมื่อ 25 มี.ค. 57 : 16.00 น.)


ระบบลงทะเบียนทำเนียบผู้บริหาร

ที่ สธ 0241/ว 81 ลว 26 มี.ค. 57 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหาร เขตบริการสุขภาพที่ 5 (26 มี.ค. 57 : 09.49 น.)

555 Download   แบบบันทึกข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว
(ข้อมูล ณ 8 เมษายน 57 : 22.00 น.)


                                                                                  
ที่ สธ 0241/ ว 96  ลว 11  เม.ย. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 รอบ 6 เดือน   (11 เม.ย. 57 : 12.30 น.)
                                             555 Download   แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


ที่ สธ 0204.05/ ว 470  ลว 11 เม.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับสถานการณ์สาธารณภัย และสำเนาคำสั่งคณะทำงานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (11 เม.ย. 57 : 17.30 น.)


ที่ สธ 0241/ ว 98  ลว 11  เม.ย. 57 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตาและไต (11 เม.ย. 57 : 15.40 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 97  ลว 11  เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) (11 เม.ย. 57 : 15.40 น.)


ที่ สธ 0241/ ว 95  ลว 10  เม.ย. 57 การกำหนดโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ (ICS)   (10 เม.ย. 57 : 13.00 น.)
                                             555 Download   แบบโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ
                                             555 Download   สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ICS

ที่ สธ 0204.05/ ว 462  ลว 10  เม.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข เขตบริการสุขภาที่ 5 ประจำปี 2557   (10 เม.ย. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 463  ลว 10  เม.ย. 57 การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการดูแลผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (10 เม.ย. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 94 ลว 9 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดกีฬาสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (9 เม.ย. 57 : 16.00 น.)


       

รวมไฟล์แนวทางดำเนินการ, นวัตกรรม และข้อสรุปจากการประชุม Service Plan ณ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี [เมื่อ 3 เม.ย.57] (8 เม.ย. 57 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 431 ลว 4 เม.ย. 57 การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และสถานการณ์ฉุกเฉินจากการชุมนุมทางการเมือง (4 เม.ย. 57 : 18.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 432 ลว 4 เม.ย. 57 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการชุมนุมทางการเมือง (4 เม.ย. 57 : 10.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 90 ลว 2 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดระบบ ICS เขตบริการสุขภาพที่ 5  (2 เม.ย. 57 : 17.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 89 ลว 2 เม.ย.57 ขอเชิญประชุมหารือกรอบแนวทางการบริหารจัดการระดับอำเภอ (CUP Management)  (2 เม.ย. 57 : 17.10 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 336 ลว 31 มี.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมศักยภาพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ในการบริการประชาชนและตอบสนอง Service Plan ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2557(31 มี.ค. 57 : 15.36 น.)

ที่ สธ 0241/ว 85 ลว 28 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตาม Service Plan สาขาอุบัติเหตุ และเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์  (28 มี.ค. 57 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 86 ลว 28 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่  5 (28 มี.ค. 57 : 11.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 389 ลว 28 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดทำคู่มือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 มี.ค. 57 : 13.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 376 ลว 27 มี.ค.57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมศักยภาพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ปี 2557 (27 มี.ค. 57 : 09.35 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุม กยข. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 (26 มี.ค. 57 : 21.25 น.)


ที่ กจ. 0032.201.6/79/2057 ลว 21 มี.ค.57 การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแผนงบลงทุน ปี 2559-2560 (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)
                                                                   555 Download  สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด

ที่ สธ 0241/ว 79 ลว 24 มี.ค. 57 ขอความร่วมมือตรวจสอบ และส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)

(เล่ม) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5 Flagship Projects) (25 มี.ค. 57 : 08.31 น.)

รวมไฟล์ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ที่เดอะริชชี่ รีสอร์ท สวนผึ้ง (21 มี.ค. 57 : 18.31 น.)


ที่ สธ 0241/ว 77 ลว 19 มี.ค. 57 ส่งคำสั่งและขอเชิญประชุมขอเชิญประชุม คทง. พิจารณาข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน (19 มี.ค. 57 : 18.31 น.)

ที่ สธ 004.051/ว 328 ลว 18 มี.ค. 57 แจ้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 (19 มี.ค. 57 : 10.30 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 327 ลว 18 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการวิชาการเขต ครั้งที่ 2/2557 [27 มีนาคม 57] (19 มี.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 326 ลว 18 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 3/2557 [26 มีนาคม 57] (19 มี.ค. 57 : 10.00 น.)


 ที่ สธ 0204.05/ว 318 ลว 18 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบ PCU [27 มีนาคม 57]  (18 มี.ค. 57 : 13.52 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 313 ลว 17 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล [27-28 มีนาคม 57] (17 มี.ค. 57 : 21.13 น.)


ที่ สธ 0032.201.6/70/1823 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 20%) [18 มีนาคม 57]   (14 มี.ค. 57 : 17.43 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557   และ    สรุปมติที่ประชุม ฯ (14 มี.ค. 57 : 16.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 61 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา และ ไต [21 มีนาคม 57]   (14 มี.ค. 57 : 13.31 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 817 ลว 14 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลัง(CFO) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2557   (14 มี.ค. 57 : 10.30 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 815 ลว 14 มี.ค. 57 การส่งข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2556   (14 มี.ค. 57 : 09.50 น.)


คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 และ  มติที่ประชุม (13 มี.ค. 57 : 17.00 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 295 ลว 12 มี.ค.57 แจ้งโอนงบประมาณประจำปี 2557 ตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนภูมิภาค เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 1)   (13 มี.ค. 57 : 11.50 น.)Click เลยครับ >>> สบรส.ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล รพ. เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และการยกฐานะ รพ.
ตรวจสอบ ยืนยันส่งให้เขตฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557

ดูผลการตรวจสอบ/แก้ไข

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา   (11 มี.ค. 57 : 15.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 54 ลว 11 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมมาตรการสาธารณภัยและการส่งต่อ เขตบริการสุขภาพที่ 5   (11 มี.ค. 57 : 15.20 น.)

 ที่ สธ 0204.05/ว 278 ลว 11 มี.ค.57 แนวทางการดำเนินงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5    (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 282 ลว 11 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปี 2557 (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)
                                                        ดูข้อมูลผู้ตรวจราชการกรม / ผู้นิเทศงาน ที่ลงทะเบียนแล้ว


ที่ สธ 0204.05/ว 279 ลว 11 มี.ค.57 แจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานส่งเสริมป้องกัน (PM.) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

555   PM ระดับจังหวัด |  MCH Manager  |  Childhood Manager  |  Teenage Manager  |  NCD Manager  |  Aging Manager  |   All in


ที่ สธ 0204.05/ว 277 ลว 11 มี.ค.57 การคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอาย (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

555  รวม Files แบบคัดกรอง แบบรายงาน และ FlowChart การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย


ที่ สธ 0204.05/ว 280 ลว 11 มี.ค.57 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ "วันโรคไตและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม" (11 มี.ค. 57 : 09.50 น.)

ที่ สธ 0241/ว 53 ลว 10 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบข้อมูล (10 มี.ค. 57 : 09.24 น.)


ที่ สธ 0241/ว 52 ลว 5 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบบริหารจัดการและการพัฒนาชุดข้อมูล ชุดที่ 1 ระยะที่ 3” (5 มี.ค. 57 : 14.24 น.)

ที่ สธ 0241/ว 51 ลว 5 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตฯ 5 ครั้งที่ 2/2557 (5 มี.ค. 57 : 04.04 น.)


ที่ สธ 0241/ว 50 ลว 4 มี.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตฯ 5 (4 มี.ค. 57 : 15.45 น.)

สธ 0241/ว 48 ลว 3 มี.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ NCD เขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 มี.ค. 57 : 15.45 น.)

สธ 0241/ว 44 ลว 24 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.พ. 57 : 21.25 น.)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (28 ก.พ. 57 : 21.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 235 ลว 26 ก.พ.57 ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 (28 ก.พ. 57 : 14.45 น.)
  ที่ สธ 0204.05/ว 230 ลว 26 ก.พ.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2557 (26 ก.พ. 57 : 11.25 น.)


ที่ ปข 0032.005/ว 595 ลว 24 ก.พ. 57 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (26 ก.พ. 57 : 11.25 น.)

สธ 0241/ว 45 ลว 25 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลการศึกษากระบวนการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 (25 ก.พ. 57 : 16.25 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 213 ลว 24 ก.พ. 57 แจ้งข้อเสนอ ประกาศราคาอ้างอิง และรายการจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (24 ก.พ. 57 : 11.45 น.)  [พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3] 


ที่ สธ 0204.05/ว 211 ลว 21 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือพัฒนา PCU (21 ก.พ. 57 : 16.04 น.)

Files นำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการ CFO เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57 ณ รพ.ปากท่อ (19 ก.พ. 57 : 10.20 น.)

ที่ สธ 0204/ว 40 ลว 19 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [21 ก.พ. 57 เวลา 10.00-16.30 น. ณ รพ.พหลฯ] (19 ก.พ. 57 : 10.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 188 ลว 18 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 2/2557 [25 ก.พ. 57 เวลา 13.30 น. ณ รพ.พหลฯ] (18 ก.พ. 57 : 13.20 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 449 ลว 11 ก.พ. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 57 : 15.39 น.)

ที่ สธ 0204.05/170 ลว 17 ก.พ. 57 ชี้แจงการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ (17 ก.พ. 57 : 11.17 น.)

ที่ สธ 0204.05/169 ลว 17 ก.พ. 57 ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำเกลือที่องค์การเภสัชกรรมสำรองไว้จำหน่าย (17 ก.พ. 57 : 11.17 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 166 ลว 12 ก.พ. 57 ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor ในระดับจังหวัด (12 ก.พ. 57 : 13.47 น.)
                                              555 Download  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ที่ พบ 0032.2/ว 00536 ลว 3 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุม Service plan สาขาทารกแรกเกิด (17 ก.พ.57) (11 ก.พ. 57 : 21.47 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 57   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ   (10 ก.พ. 57 : 23.39 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 380 ลว 7 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมหารือ คณะทำงาน CFO ระดับเขต(18 ก.พ.57 บ่าย) (7 ก.พ. 57 : 20.39 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 และ  มติที่ประชุม   (7 ก.พ. 57 : 16.39 น.)

บทบาทภาระกิจของจังหวัด Focal  point (โดย มพ.พิศักดิ์ องค์สิริมงคล) (7 ก.พ. 57 : 15.59 น.)

รวมไฟล์สรุปข้อมูลเก่า และแบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ของคณะทำงาน Service plan สาขาทารกแรกเกิด (5 ก.พ. 57 : 23.59 น.)

สธ 0241/ว 38 ลว 5 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ (5 ก.พ. 57 : 23.25 น.)

สธ 0204.05/ว 153 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัด สป. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 (5 ก.พ. 57 : 23.25 น.)

สธ 0204.05/ว 154 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุน ของหน่วยบริการระดับตติยภมิ (5 ก.พ. 57 : 22.25 น.)

สธ 0204.05/ว 155 ลว 5 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของหน่วยบริการระดับทุติยภูม (5 ก.พ. 57 : 22.25 น.)

สธ 0204.05/ว 147 ลว 3 ก.พ. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (3 ก.พ. 57 : 21.55 น.)

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2557 (3 ก.พ. 57 : 15.27 น.)

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 (30 ม.ค.57 : 23.45 น.)

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (30 ม.ค.57 : 23.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 98 ลว 29 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานจัดทำคู่มือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (30 ม.ค.57 : 09.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 100 ลว 29 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (30 ม.ค.57 : 09.25 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 125 ลว 29 ม.ค.57 แจ้งอนุมัติให้ ขรก. เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16   (29 ม.ค.57 : 17.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 96 ลว 29 ม.ค.57  ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านส่งเสริมป้องกัน ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (29 ม.ค.57 : 11.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 91 ลว 28 ม.ค.57  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2557 (29 ม.ค.57 : 11.20 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57   |   สรุปมติที่ประชุม ฯ  (26 ม.ค.57 : 13.23 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 64 ลว 23 ม.ค.57 การสำรวจ/ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโควคาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 (27 ม.ค.57 : 10.00 น.)

555 Download  แบบรวบรวมข้อมูลความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558


เอกสารรูปเล่ม แผนสุขภาพ รับการตรวจราชการรอบที่ 1/2557 ของ สสจ.สมุทรสงคราม  (26 ม.ค.57 : 17.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 24 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนการดำเนินงานจัดกรอบ พกส. [28 ม.ค. 57] (24 ม.ค.57 : 16.58 น.)

ที่ สธ 0241/ว 33 ลว 24 ม.ค.57 ขอเชิญประชุม Focal point เพื่อขับเคลื่อนแผน PP [28 ม.ค. 57] (24 ม.ค.57 : 09.58 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 65 ลว 23 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 63 ลว 23 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมวางแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรฯ (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 96 ลว 20 ม.ค.57 เร่งรัดการขออนุมัติกรอบ พกส. และบันทึกข้อมูลที่เกินกว่า FTE (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0241/ว 28 ลว 17 ม.ค.57 ขอเชิญ(ประธาน/เลขา) ประชุมติดตามผล Service Plan [24 ม.ค.57] (23 ม.ค.57 : 10.43 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 24 ลว 21 ม.ค.57 ขอเชิญประชุม กยข. ครั้งที่ 1/2557 [27 ม.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ รพ.หัวหิน] (21 ม.ค.57 : 12.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 24 ลว 15 ม.ค.57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา (20 ม.ค.57 : 21.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 30 ลว 20 ม.ค.57 การติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาระบบบริการระดับเขต (20 ม.ค.57 : 21.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 25 ลว 15 ม.ค.57 ขอข้อมูลสถานการณ์ กรณีชุมนุมทางการเมือง (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

เอกสารรูปเล่ม แผนสุขภาพ รับการตรวจราชการรอบที่ 1/2557 ของ สสจ.เพชรบรี (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 31   ลว 20 ม.ค.57 ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลแผนสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557 (20 ม.ค.57 : 11.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 29 ลว 17 ม.ค.57 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan ระดับจังหวัด (20 ม.ค.57 : 11.03 น.)


ที่ สธ 0241/ว 27 ลว 17 ม.ค.57 การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ จัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบ พกส. (18 ม.ค.57 : 13.13 น.)

ข้อมูลการจัดสรรโควตาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2557 (14 ม.ค.57 : 20.23 น.)

ยอดจัดสรรเงิน P4P สำหรับ รพศ./รพท. ในเขตฯ 5 (จาก นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์) (14 ม.ค.57 : 05.23 น.)

ที่ สธ 0241/ว 22 ลว 13 ม.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (13 ม.ค.57 : 13.13 น.)

รายชื่อประธานและเลขาฯ คณะทำงานพัฒนา Service Plan ทั้ง 10 สาขา ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 (13 ม.ค.57 : 11.13 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 39 ลว 10 ม.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 (10 ม.ค.57 : 15.35 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ มกราคม 2557 (9 ม.ค.57 : 15.59 น.)

รายการเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ควรมีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับพิจารณางบค่าเสื่อม ปี 2557) (9 ม.ค.57 : 09.59 น.)

ด่วนที่สุด แบบบันทึกข้อมูลการพิจารณาปรับเกลี่ยนงบ P4P ฉ.8-9 (แยกรายจังหวัด) โดย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ (9 ม.ค.57 : 09.30 น.)
                                                     บันทึกข้อมูลและเร่งส่งคืนกลับในวันที่ 13 มกราคม 2556 ก่อนเวลา 12.00 น.


รวมไฟล์นำเสนอประกอบการกำกับติดตามงาน และตรวจเยี่ยม รพ. ในเขตฯ 5 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (8 ม.ค.57 : 21.00 น.)

ที่ รบ 0032/ ว 051 ลว 3 ม.ค. 57 ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการ R2R  (6 ม.ค.57 : 17.05 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 15 ลว 6 ม.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (6 ม.ค.57 : 17.03 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2556  และ  สรุปมติที่ประชุม  (6 ม.ค.57 : 13.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 8 ลว 8 ม.ค. 57 ขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูล พกส. เข้าสู่ระบบ (6 ม.ค.57 : 09.30 น.)
                                       555 Download  แบบฟอร์มรายงานผล

ที่ สธ 0204.05/ว 9 ลว 3 ม.ค. 57 เชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 (3 ม.ค.57 : 10.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 8 ลว 3 ม.ค. 57 เชิญร่วมประชุมการกำกับติดตามงานและตรวจเยี่ยม รพ. ในเขตฯ 5 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (3 ม.ค.57 : 10.50 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 2 ลว 2 ม.ค. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ(2 ม.ค.57 : 19.58 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 21 เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดการแผนงานส่งเสริมป้องกัน (PM.) 5 กลุ่มวัย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ(2 ม.ค.57 : 13.38 น.)
                                       555 Download  แบบฟอร์มข้อมูล PM.

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 20 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา(2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 19 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณเขตเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับเขต ปี 2557(2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 18 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ และการ M&E ระดับเขต ปี 2557 (2 ม.ค.57 : 11.28 น.)

ด่วน.. ที่ สธ 0241/ว 17 ลว 2 ม.ค.57 เรื่อง ขอให้คัดเลือกนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2556(2 ม.ค.57 : 09.28 น.)

ภาพการตรวจเยี่ยม รพ.และจุดบริการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 ของท่านผู้ตรวจราชการและคณะฯ (2 ม.ค.57 : 07.00 น.)


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สถานการณ์ ILI เขต 5
   

นักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
: 11 เมษายน 2557 Please Download