เกี่ยวกับเขต 5     ติดต่อเขต 5    สถิติ - ข้อมูล  หน่วยงานในเขต  e-inspection      ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2558


ปฏิทินกิจกรรม

เดือน มีนาคม 2559

อา พฤ
1
5
6
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เขตสุขภาพที่ 5

ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน และ มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ ของเขต
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลศูนย์

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลนครปฐม
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์
5 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 5 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2 ราชบุรี 

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 5  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5


ระบบงาน GIS เขต 5


ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน


โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ


สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


รัฐบาลไทย


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ


สำนักงาน กพ.


กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.


โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก

ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5

 

Website ใหม่ของเขตสุขภาพที่ 5

>> รูปภาพงานกีฬาสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559 <<

 

หนังสือราชการ

555 สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 94 ลว 2 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.42 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 97 ลว 3 มีนาคม 2559 ขอสำรวจข้อมูลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ( 4 มี.ค. 59 : 11.38 น.)

555 Download แบบฟอร์มบันทึกสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย


555 ที่ สธ 0204.05/ว 229 ลว 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 8 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.19 น.)


555 ที่ สธ 0204.05/ว 232 ลว 1 มีนาคม 2559 การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ และการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 5 , ร่วมประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2559 ( 3 มี.ค. 59 : 11.17 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 93 ลว 1 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (1 มี.ค. 59 : 16.24 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 90 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (1 มี.ค. 59 : 11.27 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสาคร (29 ก.พ. 59 : 09.33 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 91 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.พ. 59 : 09.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2559


555 ที่ สธ 0241/ว 84 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (23 ก.พ. 59 : 17.50 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 83 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอส่งประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23 ก.พ. 59 : 17.45 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสมุทรสงคราม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 1/2559


555 ที่ สธ 0241/ว 81 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (23 ก.พ. 59 : 10.45 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 79 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (23 ก.พ. 59 : 10.41 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 77 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (19 ก.พ. 59 : 10.06 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 76 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประธาน และเลขานุการ หรือผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 11.18 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 75 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.4ถ น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 70 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 5 (17 ก.พ. 59 : 09.44 น.)


555 Download เอกสารประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและแบบเสนอผลงาน (16 ก.พ. 59 : 14.58 น.)

555 ที่ สธ 0232/ว 262 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 71 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (16 ก.พ. 59 : 10.09 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 64 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (16 ก.พ. 59 : 10.03 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดนครปฐม (12 ก.พ. 59 : 15.13 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี 12 ก.พ. 2559 (12 ก.พ. 59 : 15.11 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 53 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.) >> แผนที่โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) Click


555 ที่ สธ 0241/ว 52 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งมาตรการเข้มข้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 60 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิคโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 59 : 15.07 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 58 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) (10 ก.พ. 59 : 15.06 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 56 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดราชบุรี (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 54 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 16.57 น.)


555 ที่ สธ 0204.05/ว 151 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.พ. 59 : 10.25 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 51 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแจ้งอนุมัติแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพ และส่งแนวทางการบริหารงบประมาณงบ เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 15.09 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 49 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2559 การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการ ปฏิบัติงานฯ (track 3) ปี 2559 (5 ก.พ. 59 : 11.02 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 47 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหอ่อนแรงเฉียบพลัน (2 ก.พ. 59 : 15.16 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 46 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้โดยทีมหมอครอบครัว” (2 ก.พ. 59 : 15.14 น.)


555 ที่ สธ 0201.042.4/ว 48 ลว 29 มกราคม 2559 การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.)


555 ที่ สธ 0204/ว 182 ลว 29 มกราคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เฉพาะจังหวัดนครปฐม (1 ก.พ. 59 : 14.57 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดสุพรรณบุรี (1 ก.พ. 59 : 13.48 น.)


555 ที่ สธ 0204.05/ว 120 ลว 28 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมการติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan และระบบส่งต่อใน เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 14.05 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 40 ลว 28 มกราคม 2559 การสรรหาผู้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น ประจำปี 2559 (29 ม.ค. 59 : 14.03 น.)


555 กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ม.ค. 59 : 14.37 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี 22 ม.ค. 2559 (25 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (25 ม.ค. 59 : 09.35 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 34 ลว 21 มกราคม 2559 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559 (21 ม.ค. 59 : 14.28 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 31 ลว 19 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมผู้ประสานกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (20 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี 15 ม.ค. 2559 (20 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 26 ลว 15 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 59 : 14.21 น.)


555กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดกาญจนบุรี (14 ม.ค. 59 : 17.48 น.)

555 รูปเล่ม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 (14 ม.ค. 59 : 10.36 น.)

555กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1/2559 จังหวัดเพชรบุรี (14 ม.ค. 59 : 10.12 น.)

555 Download ไฟล์นำเสนอ แนวทางการตรวจราชการ ของวันที่ 13 ม.ค. 2559


555ที่ สธ 0241/ว 12 ลว 7 มกราคม 2559 แจ้งแนวทางการนิเทศสาขาปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม (DHS) ในการตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 5 (7 ม.ค. 59 : 14.18 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 9 ลว 6 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (5 ม.ค. 59 : 11.18 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 6 ลว 5 มกราคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 3 ลว 4 มกราคม 2559 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด (5 ม.ค. 59 : 11.08 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 2 ลว 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (5 ม.ค. 59 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 1 ลว 4 มกราคม 2559 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ (5 ม.ค. 59 : 10.00 น.)

555Download ไฟล์แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเครือข่ายงานโรคไม่ติดต่อ


555ที่ สธ 0241/ว 695 ลว 30 ธันวาคม 2558 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 5 (4 ม.ค. 59 : 10.38 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 690 ลว. 28 ธ.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559(4 ม.ค. 59 : 10.00 น.)


555 สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


555หนังสือ ที่ สธ 0204/ว 1137 ลว. 29 ธ.ค. 59 แจ้งกำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2559


555ที่ สธ 0241/ว 689 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจราชการและนิเทศงาน (29 ธ.ค. 58 : 23.06 น.)


555ที่ สธ 0204.05/ว 1416 ขอเชิญประชุมสรุปผลจากการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 (25 ธ.ค. 58 : 10.17 น.)


555Download ไฟล์นำเสนอในการประชุม CSO ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558


555Download ไฟล์นำเสนอ และรายละเอียดแบบฟอร์ม LOI


555ที่ สธ 0241/ว 675 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน(21 ธ.ค. 58: 12.00 น.)


555Download ไฟล์นำเสนอ และรายละเอียด PA (Performance Agreement)


555ที่ สธ 0241/ว 671 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) ครั้งที่ 2/2559 (17 ธ.ค. 58: 09.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 664 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5ครั้งที่ 3/2558 (17 ธ.ค. 58: 09.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 667 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (16 ธ.ค. 58: 10.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 665 ขอเชิญผู้ประสานกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (16 ธ.ค. 58: 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 661 การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (15 ธ.ค. 58: 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 634 ลว. 26 พ.ย. 58 การขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 พ.ย. 58 : 12.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 659 ลว. 9 ธ.ค. 58 แจ้งการจัดส่งข้อมูล การขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 11 ธ.ค.58 : 10.00 น.)

>>>>>>>>>>555555Download แบบฟอร์มตารางกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558


555ที่ สธ 0241/ว 658 ลว. 8 ธ.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา(MDR-TB)เขตสุขภาพที่ 5 (8 ธ.ค.58 : 16.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 650 ลว. 3 ธ.ค.58 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2559 และการทำ Trauma  audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 1/ 2559 (4 ธ.ค.58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 648 ลว. 2 ธ.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5  ครั้งที่ 1/2559 (4 ธ.ค.58 : 10.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 652 ลว. 3 ธ.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ (CIO) และคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) (3 ธ.ค.58 : 10.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 651 ลว. 3 ธ.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558 (3 ธ.ค.58 : 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 647 ลว. 1 ธ.ค.58 การสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง(1 ธ.ค.58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 646 ลว. 1 ธ.ค.58 การพัฒนาศักยภาพประชากรต่างด้าวในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐาน (1 ธ.ค.58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 645 ลว. 1 ธ.ค.58 สรุปมติที่ประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับการระบาดของอหิวาตกโรค ครั้งที่ 3 และ 4 (1 ธ.ค.58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 640 ลว. 30 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมหารือจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย. 58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 639 ลว. 30 พ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ประะจำปี 2559 (EMS Rally) (30 พ.ย. 58 : 16.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 638 ลว. 30 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย. 58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 637 ลว. 30 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย. 58 : 16.11 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 636 ลว. 27 พ.ย. 58 แจ้งสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายวันพ่อแห่งชาติ รอบที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 (26 พ.ย. 58 : 12.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 635 ลว. 27 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (26 พ.ย. 58 : 12.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 633 ลว. 26 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ (26 พ.ย. 58 : 12.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 628 ลว. 26 พ.ย. 58 การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ (CMI) (26 พ.ย. 58 : 12.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 627 ลว. 26 พ.ย. 58 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานเด็กนักเรียน(26 พ.ย. 58 : 14.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 622 ลว. 24 พ.ย. 58 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2558 (24 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 620 ลว. 20 พ.ย. 58 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 5 (23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


 555ที่ สธ 0241/ว 619 ลว. 20 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 (23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 618 ลว. 20 พ.ย. 58 สรุปข้อสั่งการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ (OC) รองรับอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 2 (23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 617 ลว. 20 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจงานข้อมูลสาธารณสุขชายแดน ต่างด้าว และชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 (23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 615 ลว. 20 พ.ย. 58 ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคดื้อยา(MDR-TB) เขตสุขภาพที่ 5(23 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 611ลว. 19 พ.ย. 58 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2559 (19 พ.ย. 58 : 16.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมจัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (18 พ.ย. 58 : 19.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 607 ลว. 18 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2559    (18 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 604 ลว. 17 พ.ย. 58 การปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติืหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (17 พ.ย. 58 : 16.00 น.)

>>>>>>> 555555 Download ตารางการปรับเกลี่ยแยกรายจังหวัด


555ที่ สธ 0241/ว 603 ส่งข้อมูลประเด็นความปลอดภัยของการนำรางจืดมาใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร (17 พ.ย. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0204.05/ว 1299 ลว. 16 พ.ย. 58 ขอเชิญเพื่อจัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการประชุมจัดเตรียมคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5(PA : Performance Agreement)(16 พ.ย. 58 : 19.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558


555ที่ สธ 0241/ว 598 ลว. 12 พ.ย. 58 แจ้งเลื่อนประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘(13 พ.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 597 ลว. 12 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานสาธารณสุขชายแดน ต่างด้าว และชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5(13 พ.ย. 58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 596 ลว. 12 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล(13 พ.ย. 58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 593 ลว. 11 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘(11 พ.ย. 58 : 20.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 592 ลว. 11 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ ๕(11 พ.ย. 58 : 13.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 587 ลว. 10 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 กลุ่มวัยเรียนสู่การปฏิบัติ(10 พ.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 589 ลว. 10 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ ปี 2559 ุเขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 587 ลว. 10 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระบบบริการสุขภาพสาขาไต เขตสุขภาพที่ 5 (10 พ.ย. 58 : 17.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 5


555ที่ สธ 0241/ว 586 ลว. 10 พ.ย. 58 แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขามะัเร็ง เขตสุขภาพที่ 5(10 พ.ย. 58 : 13.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 585 ลว. 10 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559(EMS Rally) (10 พ.ย. 58 : 13.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 581 ลว. 9 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ เขตสุขภาพที่ 5(9 พ.ย. 58 : 13.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 580 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมปรับระดับและขยายเตียงของสถานบริการ (6 พ.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 578 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558 (6 พ.ย. 58 : 10.20 น.)

555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558


555ที่ สธ 0241/ ว 577 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ SERVICE PLAN สาขาโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 5 (6 พ.ย. 58 : 10.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 575 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอรายชื่อเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (6 พ.ย. 58 : 10.39 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 574 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอรายชื่อเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก รุ่นที่ 7 (6 พ.ย. 58 : 10.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 573 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 5 (5 พ.ย. 58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 572 ลว. 5 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (5 พ.ย. 58 : 15.00 น.)


555 Download ฟอร์มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านบริการ ปี 2559 


555ที่ สธ 0241/ ว 566 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (3 พ.ย. 58 : 17.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 568 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan 5 สาขาหลัก ของเขตสุขภาพที่ 5 (3 พ.ย. 58 : 17.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 564 ลว. 2 พ.ย. 58 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2558 (2 พ.ย. 58 : 17.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 562 ลว. 2 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5(2 พ.ย. 58 : 14.10 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5


555ที่ สธ 0241/ ว 557 ลว. 22 ต.ค. 58 สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใน อปท. พื้นที่เสี่ยง ปี 2558 (26 ต.ค. 58 : 06.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 556 ลว. 22 ต.ค. 58 ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารก่อสร้างสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 (พื้นที่แผ่นดินไหว) (26 ต.ค. 58 : 06.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 555 ลว. 22 ต.ค. 58 จัดทำข้อเสนอและแจ้งความต้องการปรับระดับและขยายเตียงของสถานบริการ (26 ต.ค. 58 : 06.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 554 ลว. 22 ต.ค. 58 การจัดทำข้อมูลประชากรเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (26 ต.ค. 58 : 06.30 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5


555ที่ สธ 0241/ ว 547 ลว. 20 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานสาขาสูติ-นรีเวชกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (21 ต.ค. 58 : 15.30 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558


555ที่ สธ 0241/ ว 539 ลว. 16 ต.ค. 58 เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 538 ลว. 16 ต.ค. 58 การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 541 ลว. 16 ต.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Trauma Care Today และนำเสนอผลงาน (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 540 ลว. 16 ต.ค. 58 รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 549 ลว. 20 ต.ค. 58 ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดอก (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 551 ลว. 20 ต.ค. 58 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2558 (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 550 ลว. 20 ต.ค. 58 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานโรคไข้เลือดอก (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ ว 542 ลว. 16 ต.ค. 58 อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ "รักษ์สมุนไพร" สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (19 ต.ค. 58 : 15.30 น.)


555 รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559


555ลิงค์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการเรื่อง "บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลกับการทำงานในยุคศตวรรษที่๒๑" และ "งาน 45 ปีราตรีโมกขาว" การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


555ลิงค์ดาวน์โหลดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


555ที่ สธ 0241/ ว 545 ลว. 19 ต.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล (19 ต.ค. 58 : 10.30 น.)

555 Download แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลฯ


555ที่ สธ 0241/ว544 ลว. 19 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) (19 ต.ค. 58 : 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 536 ลว. 16 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (16 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 537 ลว. 16 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 (16 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


ที่ กจ 0032.001/2170 ลว. 15 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 5 (16 ต.ค. 58 : 17.00 น.)


ที่ สธ 0241/ 535 ลว. 16 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานสาธารณสุขชายแดน ต่างด้าว และชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5 (16 ต.ค. 58 : 15.30 น.)


555หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 และสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (13 ต.ค. 58 : 11.00 น.)

555 Download หนังสือที่ สธ 0241/ ว 531 ลว. 12 ต.ค. 58 (เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5)

555 Download หนังสือที่ สธ 0241/ ว 532 ลว. 12 ต.ค. 58 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5)


555ที่ สธ 0241/ ว 525 ลว. 7 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558 (12 ต.ค. 58 : 10.30 น.)

555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 7/2558


555ที่ สธ 0241/ ว 529 ลว. 12 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 5 และคณะทำงานพัฒนาระบบงานเขตสุขภาพที่ 5 (12 ต.ค. 58 : 14.50 น.)


555ที่ กจ 0032.001/2090 ลว. 6 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) (7 ต.ค.58 : 17.27 น.)


555ที่ สธ 0204.05/1130 ลว. 2 ต.ค.58 หนังสือแจ้งข้อสั่งการกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (7 ต.ค.58 : 10.45 น.)


555สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2380/2558 ลว. 1 ต.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงาน เขตสุขภาพที่ 5 (8 ต.ค. 58 : 10.00 น.)


555สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2368/2558 ลว. 1 ต.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 5 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2379/2558 ลว. 5 ต.ค.58 เรื่อง คณะทำงานร่วมวิเคราะห์สถานะสุขภาพและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 516 ลว. 2 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารด้านการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/ 2559 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 514 ลว. 2 ต.ค.58 ขอความร่วมมือเตรียมการเฉลิมฉลองและเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทยระหว่างปี พ .ศ. 2558-2561 เขตสุขภาพที่ 5   (5 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 511 ลว. 2 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะแพทย์ที่ปรึกษาด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5   (2 ต.ค. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 510 ลว. 1 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (2 ต.ค. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 505 ลว. 29 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามกำกับงานพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 5 (1 ต.ค. 58 : 17.00 น.)


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-323014 / โทรสาร : 032-323015
อีเมล์ region5rb@hotmail.com


สำนักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
:17 ธันวาคม 2559 Please Download