Relative Resolution : ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 9 พฤษภาคม 2558

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2558

อา พฤ
1
2
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เขตสุขภาพที่ 5


ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน และ มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ ของเขต
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลศูนย์

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลนครปฐม
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 โรงพยาบาลสมุทรสาคร


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์
5 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 4 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2 ราชบุรี 

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 4  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5
ระบบงาน GIS เขต 5
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงาน กพ.
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.
โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก

ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5

 

555 555Download

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (20 ส.ค. 58 : 10.10 น.)

555ที่ สธ 0204.05/1130 ลว. 2 ต.ค.58 หนังสือแจ้งข้อสั่งการกำกับติดตามการดำเินินงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (7 ต.ค.58 : 10.45 น.)


555สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2368/2558 ลว. 1 ต.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 5 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2379/2558 ลว. 5 ต.ค.58 เรื่อง คณะทำงานร่วมวิเคราะห์สถานะสุขภาพและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 516 ลว. 2 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารด้านการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/ 2559 (6 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 514 ลว. 2 ต.ค.58 ขอความร่วมมือเตรียมการเฉลิมฉลองและเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงาน 100 ปี กาีรสาธารณสุขไทยระหว่างปี พ .ศ. 2558-2561 เขตสุขภาพที่ 5   (5 ต.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 511 ลว. 2 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะแพทย์ที่ปรึกษาด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5   (2 ต.ค. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 510 ลว. 1 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิับัีิติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (2 ต.ค. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 505 ลว. 29 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามกำกับงานพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ ๕ (1 ต.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 499 ลว. 24 ก.ย. 58 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบค่าเสื่อมระดับประเทศ 20 % ปี 2557 (25 ก.ย. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 495 ลว. 16 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (17 ก.ย. 58 : 18.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (22 ก.ย. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว494 ลว. 17 ก.ย. 58 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่า (2 ต.ค. 58 : 13.00 น.)ย งบค่าเสื่อมระดับประเทศ 20 % ปี 2554, ปี 2557 และ ปี 2558 (17 ก.ย. 58 : 18.00 น.)


555ที่ สธ 0204.05/1506 ลว. 11 ก.ย.58 การกำกับติดตามการดำเินินงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ก.ย.58 : 13.15 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 483 ลว. 14 ก.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ก.ย. 58 : 13.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 477 ลว. 8 ก.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 (8 ก.ย. 58 : 14.30 น.)


555Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 6/2558 (7 ก.ย. 58 : 18.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 465 ลว. 31 ส.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยเขตสุขภาพที่ 5 (7 ก.ย. 58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 470 ลว. 4 ก.ย. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูการใช้โปรแกรม Vision2020 Service plan สาขาตา เขตสุขภาพที่ ๕ (4 ก.ย. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 463 ลว. 31 ส.ค. 58 การจัดทำยุทธศาสตร์เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 462 ลว. 31 ส.ค. 58 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ ว 455 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 458 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ ์เขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 457 ลว. 28 ส.ค. 58 ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาแนวทางปฏิบัติึฯ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 460 ลว. 31 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์หัวใจในเขตสุขภาพที่ 5 (31 ส.ค. 58 : 17.30 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 452 ลว. 26 ส.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan Sharing)
 (27 ส.ค. 58 : 10.00 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 448 ลว. 25 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมการติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาผู้ป่วยเสียชีวิต 12 ราย เขตสุขภาพที่ 5         

 (27 ส.ค. 58 : 10.00 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 445 ลว. 24 ส.ค. 58 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (26 ส.ค. 58 : 12.10 น.)  


555ที่ สธ 0241/ ว 444 ลว. 24 ส.ค. 58 ขอแจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558  (26 ส.ค. 58 : 12.10 น.)  


555ที่ สธ 0241/ว 428 ลว. 21 ส.ค. 58 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๕  และขอเชิญประชุมจัดทำข้อเสนอโครงร่างการศึกษาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5  (21 ส.ค. 58 : 17.10 น.)          
  


555ที่ สธ 0241/ว 426 ลว. 21 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแลกปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Sharing)ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ  (21 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 423 ลว. 18 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2558 (21 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 422 ลว. 18 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดอาหารและประเมินภาวะโภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ใน CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5(20 ส.ค. 58 : 17.00 น.)


555 Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558


555 Download ไฟล์นำเสนอ โครงการอบรมการใช้ข้อมูลในระบบข้อมูลสุขภาพ(HDC)เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558


555ที่ สธ 0241/ว 398 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan)สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 398 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลทางเดินหายใจ และการให้ยานำสลบในโรงพยาบาล A, S, M1 (RSI and airway care in trauma patient)รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 415 ลว. 11 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 (13 ส.ค. 58 : 10.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 400 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุม (13 ส.ค. 58 : 10.00 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558


555 ที่ สธ 0241/ว 406 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 406 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 405 ลว. 5 ส.ค. 58 แจ้งแนวทางดำเนินการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ส.ค. 58 : 15.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 404 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การทำทะเบียนมะเร็งเบื้องต้น" (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 403 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการปฏิบัต (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 402 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมหมอครอบครัว (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 394 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีระษะ/หลายระบบ เขตสุขภาพที่ 5 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 394 ลว. 5 ส.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีระษะ/หลายระบบ เขตสุขภาพที่ 5 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (6 ส.ค. 58 : 11.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 391 ลว. 29 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558 (4 ส.ค. 58 : 14.45 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 392 ลว. 4 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558(4 ส.ค. 58 : 12.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 372 ลว. 27 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่11/2558 (29 ก.ค. 58 : 14.56 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 385 ลว. 29 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งมอบภารกิจ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ก.ค. 58 : 14.56 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 378 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan 5สาขาหลัก ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 58 : 16.15 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 375 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการนักเรียนทุนสายงานพยาบาลและสายงานอื่นๆ จำนวน 9 สายงาน (28 ก.ค. 58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 374 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง (28 ก.ค. 58 : 13.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 373 ลว. 28 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพต้นทุนมาตรฐานบริการในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ก.ค. 58 : 13.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 369 ลว. 24 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการตรวจสอบระบบบัญชีเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ 2558 (27 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 343 ลว. 21 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 350 ลว. 22 ก.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพ (เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.) 

555 ที่ สธ 0241/ว 350 ลว. 22 ก.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพ (เรียน รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.) (22 ก.ค. 58 : 10.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 358 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี 2558 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ศูนย์วิชาการ/วิทยลัยพยาบาล ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 

555 ที่ สธ 0241/ว 357 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี 2558 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 366 ลว. 22 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบัญชีสำหรับการบริหารโรงพยาบาล      
       ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
(22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 291 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2558 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.) 


555 ที่ สธ 0241/ว 339 ลว. 20 ก.ค. 58 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.ค. 58 : 16.30 น.)    


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-20 ก.ค. 58 (22 ก.ค. 58 :16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 352 ลว. 22 ก.ค. 58 แจ้งสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 3 เขตสุขภาพที่ ๕ (22 ก.ค. 58 : 15.30 น.)           


555 ที่ สธ 0241/ว 326 ลว. 20 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ขดลวดจำเพาสำหรับหลอดเลือดหัวใจตีบตรงทางแยก
(Axxess Dedicated Bifurcation Stent)
(20 ก.ค. 58 : 12.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 306 ลว. 15 ก.ค. 58 ขอแจ้งเลื่อนการประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2558(8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 298 ลว. 10 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558 (10 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2558


555ที่ สธ 0241/ว 295 ลว. 9 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด รุ่นที่ 9
(9 ก.ค. 58 : 17.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 294 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอติดตามสำเนาโครงการและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเินินงาน ปีงบประมาณ 2558 (9 ก.ค. 58 : 16.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 293 ลว. 9 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 (9 ก.ค. 58 : 16.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 270 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น (PG) ในเขตสุขภาพ
(9 ก.ค. 58 : 15.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 292 ลว. 8 ก.ค. 58 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (8 ก.ค. 58 : 15.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 288 ลว. 8 ก.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้รัับผิดชอบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 287 ลว. 7 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 58 : 09.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 285 ลว. 7 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม และอบรมการคัดกรองสายตาเบื้องต้น การบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม vision2020thailand

(7 ก.ค. 58 : 14.45 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 283 ลว. 6 ก.ค. 58 ขอความร่วมมือการดำเนินการโครงการ "สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน"(6 ก.ค. 58 : 17.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 282 ลว. 6 ก.ค. 58 แจ้งแนวทางบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ก.ค. 58 : 17.25 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 272 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุม (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 271 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฎหมาย เขตสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 269 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (2 ก.ค. 58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 266 ลว. 1 ก.ค. 58 ขอความอนุเ้คราะห์ข้อมูลงานวิจัย (1 ก.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 265 ลว. 1 ก.ค. 58 แจ้งกำหนดการใช้งบประมาณโครงการจัดบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิ (บูรณาการ service Plan)(1 ก.ค. 58 : 17.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 253 ลว. 26 มิ.ย. 58 การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการศพติดเชื้อในอนาคตของเขตสุขภาพ (26 มิ.ย.58 : 16.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 251 ลว.25 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559 (25 มิ.ย.58 : 12.15 น.)


555ไฟล์นำเสนอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ (conference ) (23 มิ.ย.58 : 15.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 248 ลว.22 มิ.ย.58 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (18 มิ.ย.58 : 15.20 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 237 ลว.18 มิ.ย.58 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ี่ผู้เกี่ยวข้อง) (18 มิ.ย.58 : 15.20 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 233 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน (18 มิ.ย.58 : 15.00 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 235 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนาความรู้ และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 234 ลว.16 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2558 (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 232 ลว.16 มิ.ย. 58 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 231 ลว.15 มิ.ย. 58 การประกวดผลงานออกแบบโลโก้ การจัดการความรู้้ กระทรวงสาธารณสุข(KM Branding)(16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 230 ลว.15 มิ.ย.58 ขอเชิญเข้าร่วมการสาธิตการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเรื้อรังผ่านสายสวนแบบย้อนทางร่วมกับการสอดฝัุงขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดชนิดย่อยสลาย (16 มิ.ย.58 : 13.40 น.)


555 คู่มือการใช้งานระบบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับ USER (Version 1.0) เขตสุขภาพที่ 5


555ที่ สธ 0241/ว 229 ลว.12 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ แลกเปลี่ยนการดูแลผู้บาดเจ็บทางศีรษะ (Hear injury) บาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตระดับเขต ครั้งที่ 3 (12 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 228 ลว.12 มิ.ย. 58 รายงานผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ แลกเปลี่ยนการดูแลผู้บาดเจ็บทางศีรษะ (Hear injury) บาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตระดับเขต ครั้งที่ 2 (12 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 220 ลว.11 มิ.ย. 58 การดำเนินการแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (12 มิ.ย.58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 225 ลว.12 มิ.ย. 58 แผนปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานไข้เลือดออกระดับจังหวัดพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 (12 มิ.ย.58 : 11.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 222 ลว.12 มิ.ย. 58 ขอให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator รุ่นที่ 2 (12 มิ.ย.58 : 10.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 221 ลว.11 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมประเมินความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ (Service Plan) ปี 2558 เขตสุขภาพที่ ๕(11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 216 ลว. 11 มิ.ย.58 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬา เขตสุขภาพที่ 5 (11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 215 ลว. 11 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2558 (11 มิ.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0204/ว 436 ลว.22 พ.ค.58 หนังสือแจ้งการตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 มิ.ย.58 : 11.05 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 212 ลว. 9 มิ.ย.58 ขอรายชื่อคณะกรรมการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(HTA) ระดับเขต (10 มิ.ย.58 : 16.15 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 210 ลว. 8 มิ.ย.58 ขอข้อมูลข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (8 มิ.ย.58 : 14.30 น.)

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ไฟล์นำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครู ก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการ Service Plan 10 สาขา วันที่ 4 และ 5 มิ.ย.2558

555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555กำหนดการการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2/2558 จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย. 58( 6 มิ.ย.58 : 15.00 น.)


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมเพื่อรับฟังและสรุปผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่5 ใน 2 ไตรมาสแรก เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง วันที่ 5 มิ.ย. 58 ( 6 มิ.ย.58 : 15.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 209 ลว. 5 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต เขตสุขภาพที่ 5 ( 6 มิ.ย.58 : 14.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 193 ลว. 3 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมชี้แจงขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 19 มิ.ย.58 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชุบรี( 4 มิ.ย.58 : 18.35 น.)


555สไลด์เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ บ้านทิพย์สวนทอง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (3 มิ.ย.58 : 23.20 น.) 555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0241/ว 191 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (2 มิ.ย.58 : 23.25 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 190 ลว. 2 มิ.ย.58 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 มิ.ย.58 : 23.20 น.) 555 Downloadสิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0241/ว 184 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการบริการผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (31 พ.ค.58 : 13.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 183 ลว. 29 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและสรุปผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 ใน 2 ไตรมาสแรกเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง (31 พ.ค.58 : 11.31 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 182 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ค.58 : 23.10 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 180 ลว. 29 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาำพที่ 5 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 8 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น.(29 พ.ค.58 : 17.00 น.)


555ที่ สพ 0032.002/3243 ลว. 28 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 8 มิ.ย.58 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่สีสุก รพ.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี(29 พ.ค.58 : 17.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 138 ลว. 1 พ.ค. 58 จัดสรรงบประมาณงบดำาเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558(26 พ.ค.58 : 10.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 172 และ 173 ลว. 22 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งมอบภารกิจ เขตสุขภาพที่ 5(25 พ.ค.58 : 11.30 น.)555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0241/ว 174 ลว. 22 พ.ค. 58 ขอติดตามแผนปรับประสิทธิภาพการเงินการคลัง  (LOI) (25 พ.ค.58 : 11.30 น.)555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0241/ว 167 ลว. 18 พ.ค. 58 ขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2558 (21 พ.ค.58 : 09.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 164 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม "สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน รักษ์โลก" ประจำปี 2558(15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 163 ลว. 14 พ.ค. 58 แจ้งข่าวพบการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria monocytogenes ในไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง(15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 162 ลว. 14 พ.ค. 58 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (15 พ.ค.58 : 16.40 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 161 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 160 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครู ก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เพื่อบริหารจัดการงานมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 159 ลว. 14 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 (14 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2558


555 ที่ สธ 0241/ว 156 ลว. 12 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาีพที่ 5 ครั้งที่ 7/2558 (12 พ.ค.58 : 16.00 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 155 ลว. 11 พ.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 5 (11 พ.ค.58 : 18.00 น.)


(ร่าง) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2558

555 ที่ สธ 0241/ว 149 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai cancer base”(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 148 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอแจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ทีม MERT) ภาคสนาม” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 147 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(8 พ.ค.58 : 18.00 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 145 ลว. 8 พ.ค. 58 ขอเชิญสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (8 พ.ค.58 : 18.00 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 142 ลว. 7 พ.ค. 58 ขอเชิญตัวแทนเขตสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558(8 พ.ค.58 : 08.30 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 140 ลว. 6 พ.ค. 58 การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ(CMI)(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(6 พ.ค.58 : 15.50 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 139 ลว. 6 พ.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิ (เขตสุขภาพที่4,5,6) และนำเสนอผลงาน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 )(6 พ.ค.58 : 15.50 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 132 ลว. 1 พ.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 (2 พ.ค.58 : 21.41 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 131 ลว. 1 พ.ค. 58 การจัดประชุมชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานจัดบริการสุขภาพตาม Core Package หลัก 6 ด้าน (1 พ.ค.58 : 16.00 น.)
555แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 27 เม.ย.58 (29 เม.ย.58 : 12.40 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 129 ลว. 28 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2558 (28 เม.ย. 58 : 12.50 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 125 ลว. 27 เมษายน 2558 ขอเชิญประชุม Web Conference ติดตามสถานการณโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2558 (28 เม.ย. 58 : 10.50 น.)


555ที่ สธ 0228.05/1766 ลว. 10 เม.ย. 58 การจัดสรรเภสัชกรคู่สัญญาประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (23 เม.ย.58 : 11.50 น.)


555ที่ สธ 0423.3/656 ลว. 9 เม.ย. 58 ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)
555ที่ สธ 0411/ว370 ลว. 2 เม.ย. 58 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)
555ที่ สธ 0411/ว 376 ลว. 7 เม.ย. 58 ยกเลิกข้อมูลผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)
555ที่ สธ 0204.201/378 ลว. 17 เม.ย. 58 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการจัดบุคลากรด้านสาธารณสุขให้บริการฯ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)
555ที่ สธ 0422.3/680 ลว. 16 เม.ย. 58 การขอซักซ้อมแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ช่วงรณรงค์เพื่อเตรียมพร้อมรับกรณีมีผู้ป่วยอาการรุนแรงภายหลังรับวัคซีน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)
555ที่ สธ 0234.05/7347 ลว. 3 เม.ย. 58 โครงการถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนด้วยระบบสมาชิก EMS Smart Card (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (22 เม.ย.58 : 16.05 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 117 ลว. 22 เม.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาการบริหารการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 เม.ย.58 : 10.05 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 58 (20 เม.ย.58 :17.30 น.)

555ที่ สธ 0204.05/456 ลว. 20 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย.58 : 15.25 น.)


555ที่ สธ 0032.2/03/2662 ลว. 17 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย.58 : 14.00 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 116 ลว. 17 เม.ย. 58 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 (20 เม.ย.58 : 10.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 115 ลว. 17 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญา (20 เม.ย.58 : 09.30 น.)


555ที่ สธ 0241 /ว 114 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอส่งหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารราชาวดี ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร (17 เม.ย.58 : 17.30 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 110 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย.58 : 18.20 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 108 ลว. 10 เม.ย. 58 ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้า้นการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย.58 : 11.30 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 106 ลว. 9 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม เขตสุขภาพที่ 5 (9 เม.ย.58 : 16.50 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 105 ลว. 9 เม.ย. 58 การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (9 เม.ย.58 : 16.40 น.)
555ที่ สธ 0228.02.1/ 6793 ลว. 31 มี.ค.58 เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (9 เม.ย.58 : 09.40 น.)
555ที่ สธ 0204/7277 ลว. 3 เม.ย. 58 หนังสือเชิญร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการดูแลผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 58 เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมกำหนดการตรวจเยี่ยม(8 เม.ย.58 : 16.50 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 104 ลว. 8 เม.ย.58 เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5 (8 เม.ย.58 : 16.50 น.)
555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 7 เม.ย.58 (7 เม.ย.58 :14.25 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 99 ลว. 2 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุับัติเหตุ (2 เม.ย.58: 13.30 น.)
555 เอกสารแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม Thai refer เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 (1 เม.ย.58: 16.00 น.)
555ที่ สธ 0241/ว 97 ลว. 31 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 **หมายเหตุ เสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญรดน้ำดำหัวและร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องประชุม สารวจี (1 เม.ย.58: 09.20 น.)
555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 31 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2558 (31 มี.ค.58 : 16.50 น.)
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 94 ลว. 27 มี.ค.58 ขอเชิญส่งผลงานการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล"ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี พ.ศ.2558 (30 มี.ค.58: 16.50 น.)

555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.- 30 มี.ค. 58(30 มี.ค. 58 :16.50 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/6393 ลว. 27 มี.ค.58 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เฉพาะจังหวัดกาญจนบุร(30 มี.ค.58: 10.20 น.)

การเตรียมข้อมูล HOSxP สำหรับการอบรม Thai refer ในวันที่ 30-31 มีนาคม 58 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์และห้องประชุมพลายชุมพล รร.สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


ด่วนที่สุด ที่ สพ 0032.002/5/1347 ลว. 3 มี.ค.58 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรม Thai Refer (27 มี.ค.58: 14.50 น.)


555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุม VDO Conference เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว"(27 ก.พ.58 : 13.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 93 ลว. 26 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามระบบ ICS เขตสุขภาพที่ 5 (27 มี.ค.58: 10.30 น.)
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 129 ลว. 23 มี.ค.58 สำเนาหนังสือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับแนวทางการบริหารจัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (26 มี.ค.58: 10.00 น.)

555 Download กำหนดการภาพเขต (จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนในภาพเขต)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2558


555ที่ สธ 0204/ 6147 ลว 24 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 3 เม.ย.58 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สคร.4 จังหวัดราชบุรี (25 มี.ค.58 : 14.30 น.)
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 91 ลว. 24 มี.ค.58 ขอให้จัดทำแผนความต้องการโควตาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 (25 มี.ค.58: 10.15 น.)

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2558


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-23 มี.ค. 58 (24 มี.ค. 58 :09.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 88 ลว. 20 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ(20 มี.ค.58: 16.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สพ 0032.002/5/1508 ลว. 11 มี.ค.58 เรื่องสรุปประเด็นการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai refer เขตสุขภาพที่ 5 (18 มี.ค.58: 10.30 น.)
ด่่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 87 ลว. 16 มี.ค.58 ขอให้ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค.58 (17 มี.ค.58: 11.00 น.)

555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-16 มี.ค. 58(17 มี.ค. 58 :11.00 น.)

555 ที่ สธ 0228.04/5021 ลว. 6 มี.ค.58 เรื่องขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ"ร่าง"ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการระงับความรู้สึกสำหรับวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่มีวิสัญญีแพทย(16 มี.ค.58: 16.00 น.)

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2558


555 ที่ สธ 0204/5394 ลว. 13 มี.ค.58 ขอข้อมูลผลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 (13 มี.ค.58: 16.00 น.)

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555 ที่ สธ 0204/5393 ลว. 13 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD clinic เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 (13 มี.ค.58: 15.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 81 ลว. 10 มี.ค.58 ขอให้ส่งรายชื่อเข้าประกวด และนำเสนอพื้นที่ดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 5 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5) (10 มี.ค.58: 13.40 น.)


555 ที่ สธ 0204/5063 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตบริการสุขภาพที่ 5 (10 มี.ค.58: 09.00 น.)


555 ที่ สธ 0204/5061 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)เขตสุขภาพที่ 5 (9 มี.ค.2558: 19.00 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-9 มี.ค. 58(9 มี.ค. 58 :16.00 น.)


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มี.ค. 58 (9 มี.ค. 58 :16.00 น.)


555 ที่ สธ 0228.07/90 ลว. 26 ก.พ.58 เรื่องทบทวนเกณฑ์การเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5)(9 มี.ค.2558: 15.50 น.)


555 ที่ สธ 0228.04/3979 ลว. 25 ก.พ.58 หนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)(9 มี.ค.2558: 15.50 น.)

555 ที่ สธ 0614/ว 00293 ลว. 19 ก.พ. 58 เรื่องขอตรวจประเมินห้องปฏิบัติการชันสูตร และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (9 มี.ค.2558: 15.45 น.)
 

555 ที่ สธ 0204/5045 ลว. 9 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ UC ขาลง ปี 2558 (9 มี.ค.2558: 12.00 น.)

555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2558


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/4575 ลว. 2 มี.ค.58 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (2 มี.ค.2558: 18.10 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/4560 ลว. 2 มี.ค.58 ขอเชิญคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 (2 มี.ค.2558: 18.00 น.)


555 แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขตสุขภาพที่ 5 (2 มี.ค.58 : 17.12 น.)


ด่วนที่สุด ที่ รบ 0032.1/2233 ลว. 27 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณายกระดับหน่วยบริการของเขตสุขภาพที่ 5 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(27 ก.พ.58 : 16.50 น.)


555ที่ สธ 0241/ว 65 ลว. 27 ก.พ.58 แจ้งกำหนดส่งโครงการจัดบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (บูรณาการ Service plan)(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(27 ก.พ.58 : 10.50 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 56 ลว. 23 ก.พ.58 การบันทึกรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ
3 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบสารสนเทศ
(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )
(27 ก.พ.58 : 10.20 น.)


555ที่ สธ 0204/3996 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก(25 ก.พ.58 : 16.10 น.)


555ที่ สธ 0204/3995 ลว. 25 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน (ระดับเขต) และคณะทำงาน(25 ก.พ.58 : 16.20 น.)


555 ที่ สธ 0231/ว 69 ลว. 16 ก.พ.58 ขอประชาสัมพันธ์ุรณรงค์การจัดงานวันไตโลก (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ. /รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม)(25 ก.พ.58 : 11.50 น.)


555แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี ในระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ. 58 (23 ก.พ. 58 : 16.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/3651 ลว 23 ก.พ. 58 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการ CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 5 วันพฤหัสที่ 26 ก.พ.58 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอดุลยเดชวกรม ศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 3 รพ.ราชบุรี(*กรุณาเติมชื่อหน่วยงานหลัง "เรียน" ตามรายชื่อที่แนบประชุม) (23 ก.พ. 58 : 12.20 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/3521 เชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 ก.พ.58 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร (20 ก.พ.58 : 17.50 น.)


555 Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558


555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558


555 ที่ สธ 0241/ว 48 ลว. 13 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานบริหารยาและเวชภัณฑ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5  ครั้งที่ 2/2558 ในจันทร์ที่ 23  มีนาคม  2558 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2  อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุร(20 ก.พ.58 : 17.50 น.)


555 ที่ สพ 0032.002/1024 ลว 17 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer ในวันที่ 6 มี.ค.58 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม กระดังงา ชั้น 2 อาคารราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (18 ก.พ.58 : 12.50 น.)


555 กำหนดการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558


555 ที่ สธ 0228.07/1686 ลว 26 ม.ค. 58 ขอโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2558 (13 ก.พ.58 : 10.30 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.05/2097 ลว 30 ม.ค.58 เรื่องรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการศพติดเชื้อในเขตสุขภาพ(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ) (13 ก.พ.58 : 09.55 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 45 ลว 11 ก.พ.58 เรื่องการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (11 ก.พ.58 : 16.30 น.)

555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย


555ที่ สธ 0228.05/2095 ลว 30 ม.ค.58 เรื่องแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (11 ก.พ.58 : 14.30 น.)


555ที่ สธ 0228.07/2210 ลว 30 ม.ค.58 ขอส่งแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ. 2557 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (11 ก.พ.58 : 14.25 น.)


555 ที่ สธ 0204.3/62 ลว 19 ม.ค.58 เรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2558 ที่ดำเนินการไปแล้ว (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 )(11 ก.พ.58 : 14.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 44 ลว 10 ก.พ.58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณใบสมุทร ชั้น 2 สสจ.สมุทรสาคร (10 ก.พ.58 : 14.30 น.)


555 ที่ สธ 0241/ว 41 ลว 10 ก.พ.58 ขอความร่วมมือรายงานผลการผ่าตัดต้อกระจก โครงการ "สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน"(10 ก.พ.58 : 15.50 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 1990 ลว 29 ม.ค.58 หนังสือแจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (9 ก.พ. 58 : 10.15 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 30 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เขตสุขภาพที่ 5  (6 ก.พ. 58 : 12.05 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 35 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558" (6 ก.พ. 58 : 11.15 น.)


555 เล่มแผนการตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2558(5 ก.พ.58 : 18.30 น.)

555 ไฟล์นำเสนอ การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 4 ก.พ.58 (5 ก.พ.58 : 18.30 น.)

555ไฟล์แบบฟอร์ม ตก.1 ของคณะที่ 1 - 4 (5 ก.พ. 58 : 17.30 น.)

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2558


555 ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงาน CFO วันที่ 30 มกราคม 58 (5 ก.พ. 58 : 16.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 32 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันทีี่่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30-13.00 น. (5 ก.พ. 58 : 14.00 น.)


555ที่ สธ 0234/2216 ลว 30 ม.ค. 58 ขอเชิญส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (5 ก.พ. 58 : 13.10 น.)


ด่วนที่สุด หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ 4 ก.พ.58


555 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 ต.ค.57 (2 ก.พ.58 : 15.15 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 33 ลว 30 ม.ค. ขอเชิญประชุมติดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด และศึกษาดูงาน (2 ก.พ.58 : 15.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204/ว 1991 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 (29 ม.ค. 58 : 15.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 31 ลว 29 ม.ค. 58 (เพิ่มเติม)ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 58 : 13.50 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 28 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (29 ม.ค. 58 : 11.10 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 27 ลว 29 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 58 : 07.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 3 ลว 14 ม.ค.58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.30 น.)

555ที่ สธ 0241/ว 26 ลว 28 ม.ค. 58 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เขตบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.30 น.)

555ที่ สธ 0228.07/3 ลว 12 ม.ค. 58 แจ้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัด (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.02/13 ลว 7 ม.ค. 58 การส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2558 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (28 ม.ค. 58 : 16.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 20 ลว 27 ม.ค. 58 ขอเชิญประชุมพิจารณางบลงทุนปี 59 (ส่วนเพิ่มเติม) (27 ม.ค. 58 : 18.00 น.)

 

ด่วนที่สุด รายการงบค่าเสื่อมเขต 5 เพื่อตรวจสอบ  (25 ม.ค. 58 : 09.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 15 ลว 23 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ม.ค. 58 : 12.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 13 ลว 21 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะการพัฒนาระบบบริการ(ทุติยภูมิและตติยภูมิ) และคณะการบริหารจัดการ เตรียมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ (23 ม.ค. 58 : 09.40 น.)

555ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ม.ค. 58  (22 ม.ค. 58 : 14.40 น.) 

555 ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2558(เรียนผู้ประสานและผูุ้เกี่ยวข้องงานกีฬาเขตบริการสุขภาพที่ 5) (22 ม.ค. 58 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 11 ลว 20 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค เตรียมการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกต (21 ม.ค. 58 : 11.05 น.)

555ที่ สธ 0904.05/ ช619 ลว 29 ธ.ค.57 โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 หรรษา (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.15 น.)

555ที่ สธ 0411/4558 ลว 30 ธ.ค.57 ขอส่งรายงานสรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.15 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/33872 ลว 29 ธ.ค.58 แจ้้้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศปีงบประมาณ 2558(เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (21 ม.ค. 58 : 11.05 น.)

555สัญลักษณ์กีฬาสาธารณสุขปี 58 เขตบริการสุขภาพที่ 5 เรียนผู้ประสานและผูุ้เกี่ยวข้องงานกีฬาเขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ม.ค. 58 : 09.00 น.)

555 รวมไฟล์นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 555( 20 ม.ค.58 : 17.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 10 ลว 16 ม.ค.58 ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานการเงินคลังสุขภาพ(CFO) เขตบริการสุขภาพที่5 (19 ม.ค. 58 : 16.00 น.)

555 ที่ สธ 0241/ว 8 ลว 16 ม.ค.58 ขอแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมงานนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 7 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะพัฒนาระบบบริการเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

55คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2557 (19 ม.ค. 58 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 6 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 / 2558ิ (16 ม.ค. 58 : 15.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 5 ลว 16 ม.ค.58 ขอเชิญประชุมคณะทํางานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5(16 ม.ค. 58 : 16.00 น.)

 

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 2 ลว 12 ม.ค.58 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูล Digital imaging และ PACS ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในเขตบริการสุขภาพที่ 5 2557 (12 ม.ค. 58 : 16.20 น.)

555ที่ สธ 0411/ว 4454 ลว 22 ธ.ค.57 ส่งผลการประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

555ที่ พส 014/ว 930 ลว 12 ธ.ค.57 ขอส่งแนวทางปฏิบัีติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

555 ที่ สธ 0423.3/ 1635 ลว 17 ธ.ค.57 รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล โรงเรียน และศาสนสถาน ครั้งที่ 1 ปี 58 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ) (9 ม.ค.58 : 10.50 น.)

 


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สถานการณ์ ILI เขต 5

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศุนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-323014 / โทรสาร : 032-323015
อีเมล์ region4rb@hotmail.com


สำนักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
:25 มกราคม 2558 Please Download