Relative Resolution : ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2557

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน 2557

อา พฤ
28
28
29
30
31
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

เขตบริการสุขภาพที่ 5

ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรประจำเขต ฯ
รายงาน และ มติ การประชุม ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
คำสั่งคณะกรรมการฯ เครือข่ายที่ 5
Website ของเขต ฯ (สตป.)


ส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล
รพ.สต. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
รพ.สต. สำนักบริหารการสาธารณสุข
555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.สต. สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
ข้อมูลวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต. กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.กาญจนบุรี


โรงพยาบาลทั่วไป

5 โรงพยาบาลหัวหิน
5 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
5 ร.พ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ฯ
5 โรงพยาบาลนครปฐม

5 โรงพยาบาลราชบุรี
5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5 โรงพยาบาลโพธาราม
5 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
5 โรงพยาบาลมะการักษ์


สำนัก-ศูนย์ วิชาการ / กรมวิชาการ

กรมอนามัย
สคร. 4 ราชบุรี

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สำนักการพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
ศูนย์อนามัยที่ 4  (ราชบุรี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯ จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5
กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)


ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขต 5
ระบบงาน GIS เขต 5
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงฯ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงาน กพ.
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลฯ สนย.สป.สธ.
โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้างานตรวจราชการเขต 5

คลิกเลยครับ


ที่ สธ 0204.05/ว 1328 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1327 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (เพิ่มเติม)   (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 323 ลว 15 ก.ย. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด
       เชื้อไวรัสอีโบลาระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม
  (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 322 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557   (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)

ที่ สธ 0241/ว 321 ลว 15 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557   (15 ก.ย. 57 : 10.10 น.)


ที่ สธ 0241/ว 319 ลว 12 ก.ย. 57 การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 กรณีพิเศษ  (12 ก.ย. 57 : 15.00 น.)

ที่  กจ 0032.301/3188 ลว 9 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ปี 2559 – 2560 (9 ก.ย. 57 : 22.45 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1300 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [23 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)
                          เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 ก.ย. 57

ที่ สธ 0204.05/ว 1299 ลว 8 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตฯ 5 ปี 2558 [16-17 กันยายน 2557]  (8 ก.ย. 57 : 09.45 น.)
                          เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16-17 ก.ย. 57


รวมไฟล์ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออีโบลา เมื่อวันที่ 5 ก.ย.57 ณ สสจ.สมุทรสาคร (5 ก.ย. 57 : 12.00 น.)

ที่ สธ 0207/ ว 739 ลว 28 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ "งานตรวจสอบภายในฯ" (4 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ประกาศ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ [รพ.หัวหิน] (3 ก.ย. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1286 ลว 2 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุม [EBOLA] (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ขก 0032.1/ว 16766 ลว 29 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนา (2 ก.ย. 57 : 16.40 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 308 ลว 1 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน – วิ่ง “ฟันดี สุขภาพดี” มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (2 ก.ย. 57 : 09.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ ว 1277 ลว 29 ส.ค. 57 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล [CHRO] (1 ก.ย. 57 : 11.00 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ (30 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 300 ลว 29 ส.ค. 57 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มบริการ ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 301 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 302 ลว 29 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 303 ลว 29 ส.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบที่ 2 (29 ส.ค. 57 : 15.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมวิชาการ เขตฯ 5 ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ณ โรงแรมแมริออท จังหวัดระยอง (28 ส.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1250 ลว 25 ส.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ ปข 0032.201/ 5505 ลว 51 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่าง ๆ (25 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2557  และ  มติที่ประชุม (23 ก.ค. 57 : 17.29 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1219 ลว 21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน (21 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 282 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 281 ลว 20 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือให้จัดแสดงผลงาน ในการประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557 (20 ส.ค. 57 : 12.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 279 ลว 19 ส.ค. 57 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

รายงานคำของบค่าเสื่อม 20% เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

รวมไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Teenage Manager 18-20 ส.ค. 57 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอ ชะอำ (19 ส.ค. 57 : 18.30 น.)
                                         555   ชุดที่ 1           555   ชุดที่ 2           555   ชุดที่ 3

รวมไฟล์สรุปการนิเทศงานรอบที่ 3/2557 ของผู้นิเทศงาน ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1494 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ส.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 275 ลว 18 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานสมานฉันท์ (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 274 ลว 18 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างเขตบริการสุขภาพที่ 5 กับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (18 ส.ค. 57 : 11.30 น.)

การเรียกรายงานงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online [สำหรับท่านผู้บริหาร และฝ่ายติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ] (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ส.ค. 57 : 14.30 น.)


ที่ สธ 0241/ว 273 ลว 15 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [เขตบริการสุขภาพที่ 5] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [กระทรวงสาธารณสุข] (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 272 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมนำเสนอกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 270 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 (15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1092 ลว 15 ส.ค. 57 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ส.ค. 57 : 17.00 น.)


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 269 ลว 15 ส.ค. 57 การป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 268 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2557(15 ส.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 263 ลว 15 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยและการวิเคราะห์ผล [DRG](15 ส.ค. 57 : 10.00 น.)


ที่ สธ 0241/ว 261 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 259 ลว 7 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ICS เขตบริการสุขภาพที่ 5 (14 ส.ค. 57 : 16.00 น.)

ด่วนที่สุด งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2557 ...ให้ทุกจังหวัดโหลดข้อมูล นำไปคีย์ลงระบบ (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด file service plan sharing เขต 5 นำเสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 255 ลว 7 ส.ค. 57 การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (8 ส.ค. 57 : 08.00 น.)


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 252 ลว 4 ส.ค. 57 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2557 (4 ส.ค. 57 : 18.20 น.)
                                                                                555 Download Files แบบฟอร์มรายงาน

Excel File รวมผลงานตาม KPI กระทรวง/เขต รอบ 9 เดือน ปี 2557 (เพื่อแก้ไขข้อมูลผลงาน-เป้าหมาย)  |  Powerpoint Files เสนอคณะกรรมการเขต (4 ส.ค. 57 : 16.40 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1134 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557   (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)    

ที่ สธ 0204.05/ว 1133 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (4 ส.ค. 57 : 16.20 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 251 ลว 4 ส.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกัน ระดับเขต ปี 2558  (4 ส.ค. 57 : 14.20 น.)


ที่ สธ 0204.05/ ว 1048 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557  

ที่ สธ 0204.05/ ว 1050 ลว 18 ก.ค.2557 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาดูงาน  |  Download แบบสำรวจรายชื่อ

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปี 2557


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1116 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการร่วมตัดสินผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1115 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5  (31 ก.ค. 57 : 21.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1114 ลว 31 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ  (31 ก.ค. 57 : 17.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0241/ว 245 ลว 30 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงาน Service Plan [4 ก.ค.57]   (30 ก.ค. 57 : 18.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ว 1093 ลว 29 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2557  (30 ก.ค. 57 : 10.30 น.)   

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1092 ลว 29 ก.ค. 57ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557” (29 ก.ค. 57 : 15.30 น.)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0204.05/ ว 1081 ลว 25 ก.ค. 57 ขอยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 57 : 09.00 น.)

  รวมไฟล์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 23 ก.ค.57 (25 ก.ค. 57 : 11.40 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 240 ลว 24 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 ก.ค. 57 : 10.20 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 239 ลว 23 ก.ค. 57 ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (23 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 238 ลว 23 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนา Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 ก.ค. 57 : 13.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0204.05/ว 1067 ลว 22 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5(กยข.) ครั้งที่ 6/2557 (2 ก.ค. 57 : 15.35 น.)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 11" (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ที่ สธ 0228.05.6/17472 ลว 18 ก.ค. 57 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2557   |   Download แบบบันที่ข้อมูล (22 ก.ค. 57 : 10.14 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ กจ 0032.001/1289 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 15.32 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 231 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 230 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 229 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 [เรียน คณะกรรมการคัดเลือก] (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 228 ลว 21 ก.ค. 57 แจ้งยกเลิก การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (21 ก.ค. 57 : 10.38 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 227 ลว 21 ก.ค. 57 ขอเชิญประชุม Service Plan สาขาตา (21 ก.ค. 57 : 09.52 น.)

ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 226 ลว 21 ก.ค. 57 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายฯ ปี 2557" (21 ก.ค. 57 : 09.22 น.)


ด่วนที่สุด  ที่ สธ 0241/ว 225 ลว 18 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)                                        555 Download Files สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

ที่ สธ 0241/ว 224 ลว 18 ก.ค.57 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (18 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 1029 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)      

 ที่ สธ 0241/ว 220 ลว 16 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)

555 Download Files แนวทางประกอบการประกวดฯ

  ที่ สธ 0241/ว 219 ลว 16 ก.ค.57 การประเมินและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านสร้างสุขภาพวิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธระดับเขต (16 ก.ค. 57 : 18.02 น.)


ที่ สธ 0241/ว 218 ลว 15 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (15 ก.ค. 57 : 16.02 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1012 ลว 15 ก.ค.57 ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าสู่ระบบ (15 ก.ค. 57 : 13.30 น.)


คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (14 ก.ค 57 : 20.45 น.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  และ  มติที่ประชุม (14 ก.ค. 57 : 20.45 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 985 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมระบบรับภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 983 ลว 8 ก.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557  (10 ก.ค. 57 : 14.00 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 1004 ลว 10 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต  (10 ก.ค. 57 : 13.50 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 984 ลว 8 ก.ค.57 ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุม คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 211 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ และ การทำ Trauma  audit  ระดับเขต ครั้งที่ 2 เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 213 ลว 9 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ATLS) เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)

ที่ สธ 0241/ว 215 ลว 9 ก.ค.57 ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตบริการสุขภาพที่ 5  (10 ก.ค. 57 : 12.22 น.)


ที่ สธ 0241/ว 210 ลว 8 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมการจัดการฐานข้อมูลนอกเขตบริการ  (9 ก.ค. 57 : 18.22 น.)

 55 รายงานการประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57 ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ (9 ก.ค. 57 : 14.22 น.)

ที่ ปข 0032.203/ว 4535 ลว 8 ก.ค. 2557 เรื่องการนำเสนอผลงาน Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2557 และแผนการดำเนินงาน ปี 2558 (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)

ที่ สธ 0241/ ว 209 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้จัดการแผนงานโรคไต (CKD manager) (8 ก.ค. 57 : 15.45 น.)
                                                       555 Download Files แบบบันทึกรายชื่อ CKD manager

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1170 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1187 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

ที่ กจ. 0032.1/ ว 1189 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนตรวจสอบบัญชี เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 (8 ก.ค. 57 : 15.11 น.) 

รวม Files ที่ประชุม Provider Board เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2557 [นโยบาย กสธ./ Better Service/ 3%LC/ PACs] (4 ก.ค. 57 : 12.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 204 ลว 3 ก.ค.57 ขอเชิญประชุมหารือการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 (3 ก.ค. 57 : 11.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 203 ลว 3 ก.ค.57 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 
                                              555 Download Files แบบรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน      |    แบบรายงานผลงานระดับอำเภอ

ที่ สธ 0241/ว 202 ลว 3 ก.ค..57 ขอรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนงบลงทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.)

ที่ สธ 0241/ว 201 ลว 3 ก.ค.57 ขอความร่วมมือให้ กยข. เขตบริการสุขภาพที่ 5 รายงานผลการดำเนินงา (3 ก.ค. 57 : 10.00 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 576 ลว 30 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้านกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 ก.ค. 57 : 10.10 น.) 


ใบนำส่งโทรสาร เลขที่ 74/2557 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2557 (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 


ผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก โครงการปี 2553 - 31 มีนาคม 2557 รายหน่วยบริการ/จังหวัด (ข้อมูลจาก focal point จ.ราชบุรี) (1 ก.ค. 57 : 10.40 น.) 

ไฟล์ตัวอย่าง Fast Track Trauma จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จากที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557) (30 มิ.ย. 57 : 21.59 น.) 

Trauma KPI 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (30 มิ.ย. 57 : 21.59 น.) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานีขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เรื่องมิติใหม่ของบุคลากรสาธารณสุขอีสานขานรับการปฏิรูป


ด่วน...! ประชาสัมพันธ์โควตาแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

555 Download Files เพื่อพิมพ์นำเรียนผู้บังคับบัญชา


ที่ สธ 0204.05/ว 899 ลว 26 มิ.ย.57ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (Better Service) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (26 มิ.ย. 57 : 13.40 น.) 

การพิมพ์หนังสือราชการอย่างถูกต้องด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอให้ท่านผู้ตรวจราชการลงนาม (24 มิ.ย. 57 : 17.21 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 876 ลว 23 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6 / 2557 [1 ก.ค. 57] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 878 ลว 24 มิ.ย.57 ส่งสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 ประจำปี 2557 (24 มิ.ย. 57 : 09.41 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 193 ลว 24 มิ.ย.57 ส่งสำเนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [Tele Conference] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 877 ลว 24 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 5[2 ก.ค. 57] (24 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 867 ลว 20 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ เขตบริการสุขภาพที่ 5 (23 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 868 ลว 20 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 5/2557 (23 มิ.ย. 57 : 09.31 น.) 


ที่ สธ 0241/ว 190 ลว 20 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 มิ.ย. 57 : 18.31 น.)   

ที่ สธ 0241/ว 188 ลว 19 มิ.ย.57 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2557 (19 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)
   (แก้ไขการประกวดเป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2557)


ที่ สธ 0241/ว 179 ลว 18 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศชี้แจง “หลักสูตรการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ
(District Health System Management Learning : DHML) ในเขตบริการสุขภาพที่ 5”
(18 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 856 ลว 16 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (เพิ่มเติม) (17 มิ.ย. 57 : 14.00 น.)

ทำเนียบผู้บริหารฯ เขตบริการสุขภาพที่ 5 [รวบรวม พฤษภาคม 2557] (14 มิ.ย. 57 : 13.16 น.)

ที่ กจ 0032/ว 1004 ลว 11 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต [17 มิ.ย. 27 : 13.00 น. รพ.โพธาราม] (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 175 ลว 11 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) ระดับเขต สาขา NCDs (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 172 ลว 10 มิ.ย.57 ขอปรับปรุงนิยามความหมายตัวชี้วัดระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 (11 มิ.ย. 57 : 13.31 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 เมษายน 2557 (9 มิถุนายน 57 : 10.00 น.)

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  และ  สรุปมติที่ประชุม ฯ  (9 มิ.ย. 57 : 11.33 น.) 

ที่ สธ 0204.05/ว 522 ลว 6 มิ.ย.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Service plan เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ปรับปรุง) (9 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

เอกสารประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข วันที่ 5 มิ.ย. 2557 โรงแรมริชมอนด์ (6 มิ.ย. 57 : 21.50 น.)


ที่ สธ 0241/ว 162 ลว 5 มิ.ย. 57 การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์การบริการผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (5 มิ.ย. 57 : 11.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 163 ลว 5 มิ.ย. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2557 (5 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 776 ลว 2 มิ.ย.57 ส่งสำเนาแต่งตั้งคณะทำงานการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 5 (5 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 779 ลว 2 มิ.ย.57 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือเรื่อง การบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพ (4 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

การทำงานกับประชากร DBPop (Case study จากกรณีการประเมินพัฒนาการเด็ก) (4 มิ.ย. 57 : 08.31 น.)

ตัวชี้วัด Trauma เขตบรการสุขภาพที่ 5 (3 มิ.ย. 57 : 22.31 น.)

นโยบาย กสธ. นำเสนอ ผู้บัญชาการทหารเรือ    และ  สรุปการดำเนินงานของเขตฯ 5 เสนอ ปลัดฯ เมื่อ 3 มิ.ย.57 (3 มิ.ย. 57 : 22.31 น.)

ที่ สธ 0436.2/2275 ลว 21 พ.ค. 57 สถานการณ์และแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 (3 มิ.ย. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 147 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมสรุปผลการติดตามผลการพัฒนาระบบข้อมูล (30 พ.ค. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0241/ว 148 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงแผนงบลงทุน ภายใต้ Service Plan ปี 2558-2560 (เรียน ผอ.รพศ./ท. ทุกแห่ง) (30 พ.ค. 57 : 12.51 น.)
                                                                              555 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนงบลงทุน ปี 2558-2560)

ที่ สธ 0241/ว 146 ลว 30 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน (เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด) (30 พ.ค. 57 : 10.31 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 748 ลว 28 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5 / 2557  (28 พ.ค. 57 : 11.45 น.)

ที่ สธ 0241/ว 142 ลว 21 พ.ค. 57 การขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพ (เรียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด) (27 พ.ค. 57 : 09.51 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 720 ลว 21 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนและเตรียมการชี้แจงแผนงบลงทุนฯ ปี 2558-2560  (21 พ.ค. 57 : 21.04 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 692 ลว 20 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 5 (กยข.) ครั้งที่ 5/2557 (20 พ.ค. 57 : 14.20 น.)

ที่ สธ 0241/ว 137 ลว 19 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 5 (19 พ.ค. 57 : 15.51 น.)

(ร่าง) หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง FTE สายวิชาชีพ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ณ  รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี(16 พ.ค. 57 : 17.40 น.)

Excel File ช่วยระบุวันเดือนปีสำหรับการค้นหาประชากรเป้าหมายรับการประเมินพัฒนาการรายเดือน(16 พ.ค. 57 : 12.00 น.)

555การประชุมคณะกรรมการ CFO เขตฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.57(16 พ.ค. 57 : 08.20 น.)

rrr

555 Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล


ที่ สธ 0201.035/ว 449 ลว 7 พ.ค.57 กลุ่ม บค. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน จ ประชุม วันที่ 16 พ.ค. 57 ณ รพ.พระจอมเกล้า(13 พ.ค. 57 : 11.20 น.)

555 เพิ่มเติมไฟล์ Time Daily (15 พ.ค.2557)


ที่ สธ 0204.05/ว 618 ลว 12 พ.ค.57 ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)(12 พ.ค. 57 : 14.20 น.)

ที่ สธ 0204.05/ว 380 ลว 28 มี.ค.57 แจ้งตัวชี้วัดระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5(12 พ.ค. 57 : 10.50 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 125 ลว 8 พ.ค. 57 ติดตามการดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)  (8 พ.ค. 57 : 23.50 น.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (กยข.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  และ  มติที่ประชุม (8 พ.ค. 57 : 23.50 น.)

ที่ ปข 0032.005/ว 1580 ลว 7 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2557   (8 พ.ค. 57 : 11.50 น.) 

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557   และ    สรุปมติที่ประชุม ฯ (7 พ.ค. 57 : 23.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 113 ลว 2 พ.ค. 57 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง (ขอรายชื่อผู้ปฏิบัิตงาน ทีม ALS หรือ Mini MERT) (2 พ.ค. 57 : 23.00 น.) 


ที่ สธ 0204.05/ว 561 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) M&E PP

ที่ สธ 0204.05/ว 560 ลว 2 พ.ค.57 แจ้งกำหนดการและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2557(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 

555 Download รายละเอียดกำหนดการ พื้นที่รับประเมิน และ ห้องประชุม รายจังหวัด


ที่ สธ 0241/ว 112 ลว 2 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น  (2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 

ที่ สธ 0241/ว 110-111  ลว 2 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมกรรมการพิจารณากำลังคนด้านการแพทย์ และ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและส่งแผนความต้องการแพทย์ประจำบ้าน(2 พ.ค. 57 : 18.00 น.) 
                                                             555 Download แบบฟอร์มแผนความต้องการแพทย์ประจำบ้าน

ที่ สธ 0204.05/ว 551 ลว 2 พ.ค.57 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 (2 พ.ค. 57 : 14.09 น.) 

ที่ สธ 0614/ว 01041 ลว 23 เม.ย.57 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บปัสสาวะหญิงฝากครรภ์ครั้งแรก (2 พ.ค. 57 : 14.00 น.)  

ที่ สธ 0241/ว 109  ลว 2 พ.ค. 57 ส่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 5(2 พ.ค. 57 : 11.00 น.)


ที่ สธ 0204.05/ว 546 ลว 1 พ.ค.57 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) เขตบริการสุขภาพที่ 5(1 พ.ค. 57 : 17.00 น.)  

ที่ สธ 0241/ว 108 ลว 1 พ.ค. 57 ขอให้ส่งผู้แทน พกส. ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน พกส.ระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 5 (1 พ.ค. 57 : 14.00 น.)   

แบบฟอร์ม ขอข้อมูลพื้นที่ัรับการ M&E (ตรวจราชการรอบที่ 2/2557) (1 พ.ค. 57 : 12.00 น.)

ข้อมูลรายงานสถานการณ์ ILI เขตบริการสุขภาพที่ 5 (Wks17) โดย สคร. 4 ราชบุร ี(1 พ.ค. 57 : 11.00 น.)

รวมไฟล์นำเสนอในที่ประชุมชี้แจง CUP Management เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (1 พ.ค. 57 : 09.00 น.)


d100 เคล็ดลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป          (10 ธ.ค.54)

สถานการณ์ ILI เขต 5
   

สำนักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)
(Main) E-mail : regionfive@hotmail.com  Or  (Spare) E-mail : five.region@gmail.com  /   igofive@yahoo.com
Since Friday 21 November , 2008
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x1024 pixels หรือสูงกว่า (With IE., Chrome, Firefox)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  (ผู้สนับสนุนหลักยิ่งกว่าเป็นทางการ)
Please Download Last update on
: 15 กันยายน 2557 Please Download