555

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 เมษายน 2557 (9 มิถุนายน 57 : 10.00 น.)

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 ฉบับตีพิมพ์ ครั้งที่ 1 มกราคม 2557 (9 ม.ค.57 : 15.59 น.)

รวมเล่มแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557 (24 ธ.ค.56 :15.30 น.)

555 Download แนวทางการบริหารงานเขตบริการสุขภาพที่ 5  ปี 2557 (โดยท่านผู้ตรวจราชการ) (update 23 ธันวาคม 2556)

555 Download ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 (update 23 ธันวาคม 2556)

555 Download กรอบยุทธศาสตร์แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ด้านส่งเสริมป้องกัน (update 23 ธันวาคม 2556)

555 Download กรอบยุทธศาสตร์แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ด้านบริการ (Service Plan) (เพิ่มเติมเมื่อ 17 ธ.ค.56)

555 Download กรอบยุทธศาสตร์แผนสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ด้านบริหาร (เพิ่มเติมเมื่อ 20 พ.ย.56)